Privacy verklaring

 

Fysiotherapie Verhage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wordt op heldere en transparante wijze duidelijk hoe om wordt gegaan met persoonsgegevens.

 

Gegevensbescherming

Met het patiëntendossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken worden alleen gegevens vrij gegeven met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut. Fysiotherapie Verhage voldoet aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) privacywetgeving.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Fysiotherapie Verhage verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, voorletter(s), geslacht, uw Burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens betreffende uw gezondheid, de naam van u andere zorgverleners (huisarts, specialist), tijdstip van uw afspraak en uw verzekeringsgegevens.

Fysiotherapie Verhage verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: klachtenbeeld, medische voorgeschiedenis, medicijn gebruik, contextuele factoren (persoonlijk en omgeving).

 

Als u zich via directe toegankelijkheid fysiotherapie heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moet er een DTF-bericht naar de huisarts gestuurd worden. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of fysiotherapie Verhage u in behandeling gaat nemen, of er extra informatie nodig is van uw huisarts, of dat u (in sommige gevallen) zal worden terugverwezen naar uw huisarts. Ook als de behandeling wordt afgerond, wordt uw (huis)arts op de hoogte gebracht middels een eindverslag.

 

Met de huisarts is er een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd zorgmail.

Indien er informatie verschaft wordt aan een arts of specialist waar geen zorgmail- verbinding mee is, dan zal er een papieren brief aan u meegegeven worden. Of de brief wordt (met uw toestemming) naar u e-mailadres gestuurd. Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan

 

Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door fysiotherapie Verhage opgestelde diagnose code. Ook kunnen zij audits uitvoeren. Zij hebben geen inzage in de inhoud van het patiëntendossier.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Verhage opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

We zijn verplicht om medische gegevens tenminste 15 jaar te bewaren. Papieren documenten worden na deze tijd zorgvuldig vernietigd. Digitale Behandeldossiers worden gewist

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Fysiotherapie Verhage geeft kan aan een derde partij (en) verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden en alleen binnen de EU.

 

Zo wordt er gebruikt gemaakt van een derde partij voor.

-Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-Programma.

-Het verzorgen van de (financiële) administratie.

-Het verzorgen van de vergoeding (zorgverzekeraar)

-Het verzorgen van de PREMS (Qualiview)

 

Minderjarigen

Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens Fysiotherapie Verhage van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op alle systemen.

-Er wordt gebruik gemaakt van pseudonimisatie en er wordt gezorgd voor de encryptie van persoonsgegevens  als daar aanleiding toe is.

- Er wordt een back up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-Bovenstaande maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

-De medewerkers van Fysiotherapie Verhage zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke Fysiotherapie Verhage van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de praktijk. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de praktijk te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan wordt u gevraagd om uw legitimatie.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht direct contact op te nemen met de praktijk. Heeft u vragen of klachten over dingen die betrekking hebben op uw privacy in de praktijk? Dan kunt u dat bespreken met uw fysiotherapeut.

Komen wij er samen niet met u uit dan is dat erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft. Neem dan contact op met Marianne Verhage, privacybewaker van Fysiotherapie Verhage.